Obchodné Podmienky

Obchodné podmienky

Zmluvné strany
Prevádzkovateľ: J&O Consulting s.r.o., Šustekova 49, 85104 Bratislava, IČO: 50756818
Zákazník : fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby prevádzkovateľa.

– zmluva vzniká dohodou medzi prevádzkovateľom a zákazníkom o využití služieb prevádzkovateľa
– prevádzkovateľ sa následne zaväzuje poskytnúť služby v dohodnutom rozsahu a za dohodnuté ceny
– zákazník sa zaväzuje za poskytnuté služby zaplatiť dohodnutú cenu, dodržiavať obchodné podmienky a ubytovací poriadok
– uhradením zálohy, zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami a ubytovacím poriadkom
– v prípade porušenia obchodných podmienok alebo ubytovacieho poriadku, zákazníkovi môžu byť odopreté ďalšie služby, stráca právo na vrátenie zálohy a je povinný uhradiť plnú sumu za poskytnuté služby
– ceny za poskytované služby sú zmluvné, teen boobs navrhnuté v cenníku prevádzkovateľa
– detské zľavy sa poskytujú podľa cenníka pre deti do 12 rokov
– pri dohode medzi prevádzkovateľom a zákazníkom o využití služieb je zákazník povinný uhradiť zálohu vo výške ceny za prvú noc
– v prípade neuhradenia zálohy v dohodnutom termíne je prevádzkovateľ oprávnený zrušiť rezerváciu at dunder casino nz

– zvyšok ceny je zákazník povinný uhradiť v deň príchodu
– zákazník má právo na riadne poskytnutie nim objednaných služieb v dohodnutom rozsahu
– zákazník má kedykoľvek právo na zrušenie využívania služieb odstúpením od zmluvy
– zákazník je povinný pre osoby mladšie ako 18 rokov zabezpečiť sprievod alebo dohľad
– osoby sú povinné vyplniť tlačivo o hlásení pobytu
– zákazník je povinný uhradiť prípadnú škodu (ním spôsobenú)
– zákazník môže kedykoľvek odstúpiť od dohody poskytovania služieb. Odstúpenie nastáva dňom oznámenia a zákazník je povinný uhradiť storno poplatok, sexynude.biz aisha tyler nude
– v prípade zrušenia časti pobytu, mypornleeks.com zákazník nemá nárok na finančnú náhradu
– pri porušení obchodných podmienok alebo ubytovacieho poriadku zákazníkom, má prevádzkovateľ právo odstúpiť od zmluvy a zákazníkovi pripadá nárok na finančnú náhradu za nevyčerpané služby at paydayloansnow 4000 pound loan

Storno podmienky:

viac ako 30 dní pred nástupom – 0% zálohovej platby

30 – 14 dní pred nástupom – 80% zálohovej platby

14 – 7 dní pred nástupom – 90% zálohovej platby

7 – 0 dní pred nástupom – 100% zálohovej platby
Späť na začiatok