Obchodné Podmienky

Obchodné podmienky

Zmluvné strany
Prevádzkovateľ: J&O Consulting s.r.o., Šustekova 49, 85104 Bratislava, IČO: 50756818
Zákazník : fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby prevádzkovateľa.

– zmluva vzniká dohodou medzi prevádzkovateľom a zákazníkom o využití služieb prevádzkovateľa
– prevádzkovateľ sa následne zaväzuje poskytnúť služby v dohodnutom rozsahu a za dohodnuté ceny
– zákazník sa zaväzuje za poskytnuté služby zaplatiť dohodnutú cenu, dodržiavať obchodné podmienky a ubytovací poriadok
– uhradením zálohy, zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami a ubytovacím poriadkom
– v prípade porušenia obchodných podmienok alebo ubytovacieho poriadku jeu porno, zákazníkovi môžu byť odopreté ďalšie služby, stráca právo na vrátenie zálohy a je povinný uhradiť plnú sumu za poskytnuté služby
– ceny za poskytované služby sú zmluvné cigna substance abuse, navrhnuté v cenníku prevádzkovateľa
– detské zľavy sa poskytujú podľa cenníka pre deti do 12 rokov
– pri dohode medzi prevádzkovateľom a zákazníkom o využití služieb je zákazník povinný uhradiť zálohu vo výške ceny za prvú noc
– v prípade neuhradenia zálohy v dohodnutom termíne je prevádzkovateľ oprávnený zrušiť rezerváciu

– zvyšok ceny je zákazník povinný uhradiť v deň príchodu
– zákazník má právo na riadne poskytnutie nim objednaných služieb v dohodnutom rozsahu
– zákazník má kedykoľvek právo na zrušenie využívania služieb odstúpením od zmluvy
– zákazník je povinný pre osoby mladšie ako 18 rokov zabezpečiť sprievod alebo dohľad
– osoby sú povinné vyplniť tlačivo o hlásení pobytu
– zákazník je povinný uhradiť prípadnú škodu (ním spôsobenú)
– zákazník môže kedykoľvek odstúpiť od dohody poskytovania služieb. Odstúpenie nastáva dňom oznámenia a zákazník je povinný uhradiť storno poplatok
– v prípade zrušenia časti pobytu, zákazník nemá nárok na finančnú náhradu
– pri porušení obchodných podmienok alebo ubytovacieho poriadku zákazníkom, má prevádzkovateľ právo odstúpiť od zmluvy a zákazníkovi pripadá nárok na finančnú náhradu za nevyčerpané služby.

Storno podmienky:

Viac ako 30 dní pred začiatkom pobytu – 0% z ceny pobytu
3 dni pred začiatkom pobytu – 100% z ceny pobytu
One important factor to consider when buying a home is location. Whether you want to live in a bustling city or a quiet suburb, https://www.webuyhouses-7.com/illinois/we-buy-homes-ottawa-il/ has a range of properties to suit your needs.

 

Späť na začiatok